תקנון אתר קיפלינג

תקנון אתר קיפלינג

1. כללי

1.1 האתר נשוא תקנון זה )להלן: "האתר"( מופעל על ידי אופיאל בע"מ, זכיינית מותג קיפלינג בישראל מרחוב טוליפמן 7 ראשון לציון )להלן: "החברה" ובהתאמה "משרדי החברה"(.

1.2 האתר מיועד לספק למשתמש מידע על החברה, מידע על מבצעים, אופן ההגעה לסניפים, דרכים ליצור קשר עם החברה וכדומה.

1.3 ייתכן כי מוצרים המוצגים באתר לא יהיו קיימים במלאי עד שהמשתמש יגיע לחנות לרכישת המוצרים בפועל. החברה אינה מחויבת לספק מוצר שאינו קיים במלאי החנות, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך ונובע מכך. כמו כן ייתכן כי מוצרים הקיימים במלאי החנויות לא יופיעו באתר, והמשתמש מוותר על כל תביעה בכל הכרוך  ונובע מכך.

1.4 האתר מספק למשתמש מידע על מחירי המוצרים בסניפים. מובהר כי ייתכנו מקרים חריגים של טעויות בתום לב, הנובעות מטעות אנוש או טעות הקלדה בולטות בחריגותן, במקרים אלה לא יוכל המשתמש ליהנות מהטעות והוא יהיה זכאי לרכוש את המוצר במחיר הנכון.

1.5 רק חלק מהמוצרים והשירותים המוצגים בקטלוג מוצעים לרכישה דרך האתר.

1.6 אותם שירותים ומוצרים הנמכרים דרך האתר, מוצעים לגולשים לרכישה במחיר הנקוב באתר. כאשר קיימת אפשרות לחלק את התשלום למספר תשלומים, יפורט – בהתאם לבקשת הגולש – מספר התשלומים האפשרי וזאת עד למקסימום הנקוב באתר, וסך כל תשלום. סכום כל תשלום כולל גם את חיוב הריבית שצורף למחיר המוצר,  בהתאם למספר התשלומים שהתבקש על ידי הרוכש.

1.7 השימוש באתר הינו כפוף לתנאי השימוש המפורטים בתקנון זה.

1.8 כל משתמש ו/או מבצע פעולת רכישה באתר )להלן: "מבצע הפעולה" ו/או "הרוכש"(, מצהיר – בעצם השימוש ו/או הרכישה – כי הוא מודע לתקנון האתר ולכללים החלים על השימוש ורכישת מוצרים באמצעות האתר, כי הוא מכיר כללים אלה, מסכים לתחולתם על פעולת השימוש ו/או הרכישה וכי לא תהיה לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או  תביעה ו/או דרישה כנגד החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות החברה ו/או מפעילי האתר על פי תקנון זה.

1.9 בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.

2. מבצעים

2.1 האתר מציע לעיתים מוצרים במבצעים מיוחדים, מבצעי הנחות מיוחדים וכדומה. כל מבצע מציין את משך תוקפו וההצעה לרכישת המוצר בהתאם לתנאי כל מבצע עומדת לגולש במהלך התקופה הנקובה בלבד.

2.2 אין כפל מבצעים ו/או אפשרות רכישה בתווי קניה אא"כ צוין אחרת.

2.3 החברה אינה מתחייבת כי כל מבצע שתערוך יחול על כלל לקוחותיה. יודגש כי החברה זכאית לשנות את ההטבות או לבטלן, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

2.4 החברה רשאית בכל עת, להפסיק כל מבצע שהיא עורכת לשנותו או להחליפו ולבטל או לשנות בכל עת מתן כל הנחה הניתנת על ידה, הכל לפי הקבוע בתנאי אותו מבצע

3. ביצוע הזמנה

3.1 כדי לבצע הזמנה של מוצר או שירות דרך האתר, יש לבחור תחילה מוצר או שירות שניתנים לרכישה דרך האתר באמצעות לינק "הוסף לעגלה". לאחר בחירת שם משתמש וסיסמא, יש להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, תעודת זהות, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון ומספר כרטיס אשראי, ואז הופך המשתמש  ל"מבצעהפעולה". כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים, שאם לא כן, לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה.

3.2 מיד לאחר ביצוע הפעולה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה על גבי מסך המחשב כי הפעולה אושרה, ההזמנה תרשם במחשבי החברה וניתן יהיה לראות את ההזמנה בקישור "כרטיס לקוח" שבאתר כ- 11 שעות לאחר סיום הרכישה. כמו כן יישלח  אישור בדואר אלקטרוני על ביצוע הפעולה בתוך 11 שעות מסיום הליך המכירה.

3.3 חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.

3.4 במקרה בו מבצע הפעולה בחר שלא למסור את פרטי כרטיס האשראי באתר, יצור עמו ,נציג החברה קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי באמצעות הטלפון. הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה והחברה אינה מחויבת כלפי המבצע פעולה כל עוד לא הושלמה הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו  מועדי המשלוח רק החל ממועד קבלת פרטי האשראי ואישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. יובהר ויודגש כי היה ומבצע הפעולה בחר באפשרות לפיה נציג החברה יצור עמו קשר טלפוני לצורך קבלת פרטי האשראי, והלקוח לא השיב לפניה הטלפונית ו/או לדואר האלקטרוני של החברה בתוך 7 ימים ממועד הפניה, תהא החברה זכאית  לבטל את ההזמנה.

3.5 תעודת אישור תשלום תשלח בדואר רשום לכתובת בישראל אשר הוקלדה בעת הרכישה.

3.6 משלוח הדואר האלקטרוני אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה כל עוד לא אישרה קבלת ההזמנה. הרישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה לנכונות הפעולות.

4. מי זכאי לבצע פעולות רכישה

4.1 כל אדם מעל גיל 11 הכשיר לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר ו/או כל גוף משפטי, המאוגד ו/או הרשום בישראל, והמוסמך לבצע פעולות רכישה של מוצרים המוצעים באתר , רשאי לבצע פעולת רכישה באתר בכפוף לתנאי תקנון זה )לעיל להלן: "הרוכש"(.

4.2 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והינו קטין )מתחת לגיל 11( או אינו זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, לא תחייב פעולת הרכישה את החברה.

4.3 תנאי מוקדם הינו היות המשתמש בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל ולחילופין תייר הנמצא בארץ כדין.

4.4 פעולת רכישה של מוצרים באתר נעשית באמצעות כרטיס אשראי בלבד, שהונפק בישראל על ידי חברת אשראי הפועלת כדין בישראל.

4.5 על המשתמש להיות בעל תא דואר ברשת האינטרנט ובעל כתובת בישראל.

4.6 תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה על ידי החברה הוא קבלת אישור של חברת האשראי – אשר באמצעות כרטיס שהנפיקה מבקש הרוכש לבצע את פעולת הרכישה – לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי במועד, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה על ידי הרוכש.

4.7 במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה ע"י מרכז ההזמנות. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם שירות הלקוחות של החברה בטלפון 31-1111111, טוליפמן 7, ראשון לציון, זאת בתוך 71 שעות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה.

4.8 יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי ע"י מבצע הפעולה. במקרה כאמור, יחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע"י חברת כרטיסי האשראי. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועדקבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה  החברה זכאית לבטל את ההזמנה.

4.9 לצורך השלמת פעולת הרכישה, יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים, לרבות פרטי התא האלקטרוני שלו באתר האינטרנט. מילוי הפרטים הינו תנאי לביצוע פעולת הרכישה.

4.10 החברה רשאית למנוע ממשתמש להשתתף במכירות באתר בכל אחד מהמקרים הבאים:

4.10.1 המשתתף ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

4.10.2 המשתתף הפר תנאי מתנאי התקנון.

4.10.3 המשתתף מסר בעת ההרשמה ו/או לאחר מכן בטלפון פרטים שגויים במתכוון.

4.10.4 המשתתף ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה או בפעילות התקינה של האתר ו/או מי מטעמה ו/או מי מבעלי החנויות ו/או מי מצד ג' כל שהוא.

4.10.5 המשתתף מתכוון לשוב ולמכור את המוצר או השירות בו יזכה לצד ג' ו/או לסחור בו.

4.11 החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי – לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה - על שובר כרטיס האשראי במעמד אספקת המוצר.

4.12 הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.

5. המוצרים המוצעים לרכישה באתר

5.1 החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים מגוונים, בדרך נוחה, מהירה, קלה ובמחירים אטרקטיביים. החברה אינה מתחייבת להציע באתר את כל או איזה מן המוצרים שהיא מציעה לרכישה בחנויותיה.

5.2 החברה מציעה לרכישה באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי. לחברה שמורה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר על המוצרים המוצעים באתר ו/או לגרוע מהם מוצר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.

5.3 החברה תעדכן באם המוצרים אינם קיימים עוד במלאי ואולם ייתכנו מקרים בהם ייעשו מספר רב של הזמנות ביום אחד והנתונים אודות המלאי לא יעודכנו באופן מיידי אלא זמן סביר לאחר מכן.

5.4 חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות ו/או החברה )להלן: "בעל האחריות"(.האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות. כל רוכש מצהיר  בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני  השלמת העסקה בנקודות המכירה של החברה. בתעודת האחריות יצוינו:

5.4.1 .היצרן פרטי

5.4.2 אופן השימוש במוצר.

5.4.3 אופן ניקוי המוצר.

5.4.4 כתובת ומספרי טלפון של שירות הלקוחות של החברה.

5.5 כל מוצר המוצע לרכישה באתר ילווה בנתונים הבאים לפחות, בפרט או באמצעות תקנון זה:

5.5.1 .החברה פרטי

5.5.2 מפרט כללי של המוצר.

5.5.3 מחיר המוצר ותנאי התשלום האפשריים.

5.5.4 מחיר ההובלה או המשלוח נכון לתחומי הקו הירוק בלבד, למעט אזורי ים המלח ואילת. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לשטחים האמורים בתשלום מחיר הובלה שונה.

5.5.5 דרך ומועד אספקת המוצר– מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה.

5.5.6 התקופה שבה ההצעה תהיה בתוקף – לגבי מבצעים מיוחדים. לגבי יתר המוצרים, שאינם מוצעים לרכישה במבצע מיוחד, תוקף ההצעה הינה למשך תקופת הופעתה באתר ובכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.

5.5.7 פרטים בדבר זכות מבצע הפעולה לבטל את הרכישה.

5.5.8 מידע בדבר האחריות למוצר.

6. אופן ביצוע פעולת רכישה

6.1 הרוכש רשאי לרכוש כל מוצר המוצע למכירה דרך האתר.

6.2 החברה ו/או מפעילי האתר לא יהיו אחראים לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש למערכת. ואולם ככל שמפעילי האתר יהיו מודעים לפרט השגוי שהוכנס, הוא יתוקן על ידם.

6.3 אספקת המוצר תבוצע לכתובת שתוכנס על ידי הרוכש למערכת, ואליה בלבד.

6.4 פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה בלבד ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר, למעט העברת הפרטים לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה וכן לגורם המספק לצורך ביצוע ההובלה. הרוכש מסכים כי החברה תשמור את פרטיו במערכת נתוניה.

6.5 מערכת המחשב של החברה מנהלת רישום ממוחשב לגבי כל פעולת רכישה המבוצעת באתר, ורישומיה יהוו ראיה לכאורה לכל הקשור לביצוע עסקת הרכישה.

7. ביטול עסקת הרכישה

7.1 זכותו של הרוכש עפ"י ס' 11ג )ג()1( לחוק הגנת הצרכן, תשמ"א – 1111 )להלן: "חוק הגנת הצרכן"(, לבטל בכתב את עסקת הרכישה )"מכר מרחוק"( על ידי הודעה בכתב למשרדי החברה בתוך ארבעה עשר ימים מיום שקיבל הרוכש את המוצר או מיום שקיבל הרוכש מסמך המכיל את הפרטים הכלולים בסעיף 11 ג )ב( לחוק הגנת  הצרכן, לפי המאוחר.

7.2 בכל מקרה של בקשת רוכש לביטול העסקה לאחר שהמוצר כבר נשלח, על הרוכש להשיב המוצר על חשבונו ככל שהדבר אפשרי או סביר באריזתו המקורית, וככל שהדבר אפשרי או סביר, שלם וללא פגיעה, נזק, פגם או קלקול מכל מין וסוג שהוא אל כל אחד מסניפי הרשת.

7.3 תוצאות ביטול העסקה יהיו בהתאם להוראות סעיף 11 ה' לחוק הגנת הצרכן.

7.4 יודגש כי בהתאם להוראות אלה, חלה חובת החזרת המוצר למשרדי החברה על הרוכש ועל חשבונו ועליו להחזיר המוצר באופן עצמאי למשרדי החברה. ככל שיבקש הרוכש כי החברה תוביל את המוצר המוחזר לאחד מסניפיה, בין אם המוצר הגיע לידיו ובין אם המוצר נמצא בדרכו אליו, יישא הרוכש בעלות הובלת המוצר כאמור וזאת על  פי עלויות ההובלה המקובלות בחברה.

7.5 זיכוי יבוצע רק באחד מסניפי החברה, ובכפוף להחזרת המוצר לסניף כאמור לעיל.

7.6 זיכוי במזומן יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה. מוצר שנרכש במחיר הנמוך מ- 133 ₪ יתקבל עבורו זיכוי במזומן במשרדי החברה. עבור מוצר שנרכש במחיר העולה על 133 ₪ תשלח לרוכש המחאה בדואר. החזרת מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי. יש בשים לב כי אין החזרת  כסף מזומן על מוצר שנרכש בתווי קנייה.

7.7 יש לשים לב כי אין החזרת כסף מזומן על מוצר שנרכש בתווי קנייה. כמו כן לא יוחזר מוצר שאריזתו הושחתה, שנשבר או התקלקל כתוצאה משימוש לא נכון. תנאים נוספים: אין החלפה / החזרת מוצר שנחתך או הותאם לפי מידה. אין החלפה / החזרת מוצר מתכלה )נורת חשמל, סוללה, ראש דיו וכו'(... אין החלפה / החזרת מוצר טיפוח  )מטעמי הגינה(. אין החלפה / החזרת אביזר מחשב, מצלמה, מכשיר MP3, תוכנה או סרט הניתנים להעתקה.

7.8 בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1111, במידה ובחר צרכן לבטל את העסקה, רשאית החברה לגבות דמי ביטול בשיעור של עד %1 ממחיר המוצר הנרכש או 133 ₪, לפי הנמוך מביניהם.

7.9 כמו כן, במקרה של ביטול כאמור, אם פחת ערך המוצר בשל הרעה משמעותית במצבו רשאית החברה לתבוע את נזקיה מן הרוכש.

7.10 ביטול עסקת הרכישה שלא על פי תנאים אלה, לא יהיה לו כל תוקף.

8. תשלום

8.1 חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי.

8.2 ברכישת מוצר בתשלומים, בהתאם לתנאי התשלום שיפורטו באתר, יבוצע חיוב הרוכש באמצעות כרטיס האשראי בדרך של חיוב חשבונו אחת לחודש בתשלומים קבועים הכוללים כבר את חיוב הריבית. על תשלומים קבועים אלה, אותם התחייב הרוכש לשלם עבור המוצר, לא יתווספו סכומים נוספים בגין הפרשי הצמדה ו/או ריבית,  ואלה יחויבו במועדי החיוב הרגילים של כרטיס האשראי של הרוכש, בהתאם לתנאי הרכישה המפורסמים באתר לגבי כל מוצר.

8.3 כל המחירים המופיעים באתר האינטרנט כוללים מע"מ.

9. אחריות ושירות

9.1 כל המוצרים המוצעים לרכישה באתר הינם חדשים, באריזותיהם המקוריות וחלים לגביהם כללי האחריות והשירות הרגילים לגבי מוצרים מאותו סוג.

9.2 בהעדר אחריות של היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות החברה האחראית למוצרים )במסגרת תעודת האחריות המקורית( ובלבד שנעשה שימוש סביר במוצר.

10. אספקת/הובלות המוצרים

10.1 החברה תדאג לספק כל מוצר הנרכש על מבצע הפעולה באתר, לכתובת בישראל )בכפוף לאמור בסעיף 6.3 לעיל( שהוקלדה בעת הרכישה, תוך 11 ימי עסקים מיום הזמנת המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר.

10.2 החברה תפעל כדי לספק את המוצרים או השירותים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים. החברה מתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי כמפורט להלן.

10.3 החברה לא תהיה אחראית לכל איחור או עיכוב בהספקה ו/או לאי-הספקה שנגרם כתוצאה מכוח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה של החברה לרבות שביתות השבתות וכיוצ"ב.

10.4 באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החברה תהיה רשאית להעמיד את המוצרים ללקוחות במקום סמוך מקובל, אשר יתואם עמם מראש.

10.5 דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומות גבוהות ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.

10.6 במקרה של הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל החברה תהיה רשאית לגבות תשלום נוסף על התשלום הנגבה בגין הובלה רגילה.

10.7 זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בסעיף 10.1 לעיל או בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים .)ימי א' עד ה', לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג(.

10.8 דמי המשלוח יכולים להשתלם בנפרד או ביחד עם התשלום בגין המוצר. במכירה בתשלומים, רשאית החברה לגבות את דמי המשלוח בתשלום הראשון.

10.9 בעת אספקת המוצר, רשאית החברה לדרוש את נוכחותו של בעל כרטיס האשראי בעת מסירת המוצר, ו/או הצגת תעודת זהות של בעל כרטיס האשראי ו/או חתימתו של בעל כרטיס האשראי על גבי שובר כתנאי למסירה המוצר.

10.10 בכל מקרה של בקשה לביטול עסקה לאחר שהמוצר נשלח זה מכבר )למעט במקרה של מוצר פגום( , על הרוכש להחזיר את הנכס באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול מכל מין וסוג שהוא למשרדי החברה על חשבונו.

10.11 יובהר, כי דמי המשלוח בהם מחויב הלקוח, כוללים את עלות אריזת המוצר, אחריות וביטוח המוצר בעת המשלוח וכן הוצאות המשלוח בפועל.

10.12 החברה שומרת על זכותה לשנות את דמי הטיפול והמשלוח מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה הינו המחיר המפורסם במועד השלמת תהליך ההזמנה.

10.13 אם מסיבה כלשהי, הרוכש אינו מרוצה מהמוצר שרכש, ניתן להחזיר את המוצר לפי תקנה 1(1( לתקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( התשע"א - 1313 עד שבועיים מיום הרכישה כל זאת, בצירוף קבלה או חשבונית ובאריזתו המקורית ובלבד שלא נעשה בו שימוש. החברה מתחייבת להשיב לרוכש את כספי הרכישה וזאת בכפוף  לתנאים הבאים: זיכוי במזומן על מוצר שהוחזר, יעשה על פי ערכו של המוצר ביום הקנייה, כך שעד 133 ₪ יינתן החזר כספי בסניף, ומעל 133₪ תשלח המחאה בדואר. זיכוי בגין מוצר שנרכש באמצעות כרטיס אשראי, תתבצע על ידי זיכוי חשבון כרטיס האשראי.

10.14 דמי המשלוח ייגבו עבור כל מוצר בנפרד.

10.15 תעודת המשלוח תודבק על הקרטון החיצוני בו ארוז המוצר שנרכש.

11. תנאים נוספים

11.1 החברה שומרת על זכותה לשנות תקנון זה, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל עסקת רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.

11.2 כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ.

11.3 המידע וההמלצות הניתנים באתר, משקפים את עמדת החברה בלבד. משתמש מקבל על עצמו את האחריות לשימוש במידע ובהמלצות המופיעים באתר, ומוותר על כל תביעה כלפי החברה בכל הכרוך ונובע מכך.

11.4 תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד, וייתכן כי יהיו הבדלים בין המוצרים לבין תמונותיהם. ולמשתמש לא תהיה תביעה בכל הכרוך ונובע מכך.

11.5 במידה וגורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת החברה יעכבו ו/או ימנעו את מכירת המוצרים או כל חלק מהם, באופן מלא או בכל אופן שהוא, ו/או ישפיעו על מועדי אספקת המוצרים לרוכשים ו/או יפגעו במערכות המחשב ו/או התקשורת ובמערכת הנתונים של אתר ו/או אם יחולו בין מועד ביצוע פעולת הרכישה למועד האספקה המתוכנן  על פי תנאי רכישת המוצרים שינויים בשיעורי המס ו/או ההיטלים החלים על המוצרים נשוא העסקה אשר שיעורם עולה על %1, רשאית החברה ג להודיע על ביטול עסקת הרכישה.

11.6 במידה שתחול או תתגלה טעות חריגה וברורה על פניה בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל חומר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש.

11.7 במידה שיתברר לחברה כי היא אינה יכולה, במסגרת אמצעיה הרגילים, לספק את המוצרים לרוכש במקום מגוריו ו/או היא אינה מסוגלת להבטיח כי חברות השירות יעניקו למוצרים שירות במקום מגורי הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקת המוצר לרוכש.11.1 בוטלה העסקה כאמור לעיל,  תשיב החברה לרוכש את מלוא התמורה ששילם )אם שילם( ו/או תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו, והרוכש לא יהיה זכאי לכל פיצוי בגין ביטול העסקה.

11.8 כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, אייקונים, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו הנם בבעלותה הבלעדית של חברת VF Europe B.V.B.A. – KIPLING Division ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים אלה ללא קבלת אישור חברת .VF Europe B.V.B.A KIPLING Division – בכתב ומראש.

11.9 בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהא לבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית.

11.10 אין בהצגת המוצרים באתר זה משום הבעת דעה לגבי אופיים או טיבם.

11.11 רישומי המחשב של החברה בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

11.12 כל הודעה לרוכש תבוצע לכתובת ו/או על פי הפרטים שהוכנסו למערכת, במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר או בדוא"ל, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.

11.13 החברה אינה אחראית על פעילותו התקינה של האתר, ועל אבטחת המידע באתר, על אף שתפעל לשם כך. למשתמש לא תהיה כל תביעה הכרוכה ונובעת מכך.

12. שירות לקוחות

12.1 ניתן לפנות לנציגי השירות של החברה בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, שאלות לגבי המוצרים, שאלות הנוגעות למפרט הטכני של המוצר, תפעול המוצר, אחריות, וכל נושא אחר על מנת להפוך את חווית הרכישה לקלה, פשוטה, מהירה ונעימה.

13. פרטיות

13.1 החברה רשאית, לפי שיקול דעתה המוחלט, לאסוף ולאגור כל מידע הנובע מהשימוש באתר.

13.2 המשתמש אינו מחויב למסור את פרטיו האישיים, מסירת פרטים כאמור תעשה על פי החלטתו במידה ויחליט לרכוש מוצר הניתן לרכישה באתר.

13.3 החברה מכירה בחובה לשמור על פרטיות לקוחותיה ותימנע ככל האפשר ממסירת פרטים לגורם שלישי.

13.4 דף התשלום מאובטח בתקן PCI DSS.

14. אישור

14.1 המשתמש הנרשם לאתר מאשר בזה )אישור מפורש פוזיטיבי( לחברה לשלוח אליו חומר פרסומי ושיווקי בנושא מוצרי "קיפלינג", וזאת אל כתובת המייל אותה מסר בעת הרישום לאתר.